Regulamin

§ 1 – Regulamin serwisu internetowego www.bezgumki.edu.pl

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez SymPhar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włoskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000160954, NIP: 521-32-40-268 (dalej zwanym „SymPhar” lub „Operatorem”).

2. Portal internetowy bezgumki.edu.pl (zwany dalej „portalem”) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Usługa polega na nieodpłatnym:

a) udostępnianiu serwisu internetowego www.bezgumki.edu.pl (zwanego dalej również „Strona Internetowa” lub „Serwis”).
b) udostępnianiu porad specjalistów z dziedzin związanych z antykoncepcją.
c) umożliwieniu korzystania z programów multimedialnych dostępnych na Stronie Internetowej.

5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie

a) Operator – spółka SymPhar Sp. z o.o.;
b) Serwis – usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.bezgumki.edu.pl składająca się m.in. z forum internetowego
c) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
d) Praca – tekst, obraz, film, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane;
e) Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod daną Pracą;

5. Serwis www.bezgumki.edu.pl jest serwisem umożliwiającym korzystanie z informacji oraz materiałów w nim zamieszczonych, korzystanie z mechanizmów wyszukiwania.

6. Serwis jest dostępny 24h na dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem okresów niezbędnych na konserwację bądź wymianę sprzętu lub spowodowanych czynnikami niezależnymi od Operatora.

7. Korzystanie ze Strony Internetowej i podawanie informacji w przesłanych Pracach jest całkowicie dobrowolne.

8. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są upoważnione do korzystania ze Strony Internetowej wyłącznie za zgodą, o której mowa w §3 ust. 9, oraz pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.

9. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

10. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Prac lub Komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

11. Operator będzie usuwał z Serwisu Prace, Komentarze lub wpisy sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Informacje o takich Pracach, Komentarzach lub wpisach należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@bezgumki.edu.pl

12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach lub wpisach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

13. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

§ 2 – KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

W celu skorzystania ze Strony Internetowej, użytkownik powinien dokonać połączenia poprzez wpisanie adresu strony w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem odnośników umieszczonych na innych stronach WWW.

Udział użytkownika w działaniach promocyjnych, a w szczególności w loteriach i konkursach za pośrednictwem Strony Internetowej, wymagać będzie połączenia z nią, a ponadto może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków opisanych w odrębnych regulaminach tych działań.

Użytkownicy serwisu www.bezgumki.edu.pl akceptują wykorzystywanie podczas łączenia się ze stronami serwisu rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących profilowaniu treści lub zapamiętywania ich indywidualnych ustawień.

Użytkownik serwisu www.bezgumki.edu.pl zobowiązuje się do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.

Aby prawidłowo współpracować z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej r niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: Przeglądarka Microsoft Internet Explorer PL w wersji 11 lub wyższej, FireFox 27.01. lub wyższej, Chrome 33.0.1750.154 lub wyższej. Serwis zoptymalizowany został dla rozdzielczości ekranu 1200 x 768 pixeli oraz posiada wersję responsywną dostosowującą się do mniejszych rozdzielczości.

Zanim użytkownik zamieści jakiekolwiek treści, w tym Prace, na Stronie Internetowej, musi zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik nie będzie miał możliwości przysłania i zamieszczenia jakichkolwiek treści i Prac oraz aktywnego korzystania ze stron Serwisu.

§ 3 – REJESTRACJA W SERWISIE

Dokonując rejestracji w serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu oraz do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej.

W celu rejestracji w Serwisie oraz założenia profilu Użytkownik podaje następujące dane: nazwę użytkownika, numer telefonu, temat pytania, treść pytania, adres e-mail oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez SymPhar Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, jak również zgodę na przesyłanie Użytkownikowi drogą elektroniczną przez SymPhar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informacji w zakresie związanym z użytkowaniem przez daną osobę serwisu internetowego www.bezgumki.edu.pl oraz działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi dziedzin poruszanych w ramach Serwisu.

Operator zapewnia, że udostępnione przez Użytkownika dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnej instytucji lub osobie trzeciej.

Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych Użytkownika Strony Internetowej w szczególności do przesyłania

a) informacji o nowościach na stronach www.bezgumki.edu.pl.
b) informacji technicznych oraz dotyczących stosowania i zmian Regulaminu.
c) Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich Prac i danych z części prezentacyjnej serwisu www.bezgumki.edu.pl. W tym celu użytkownik winien przesłać wniosek pocztą elektroniczną na adres admin@bezgumki.edu.pl .
d) dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
e) Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.
f) Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.g) Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres: admin@bezgumki.edu.pl , wydrukowany ze stron Serwisu formularz zawierający zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.
h) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
i) Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
j) W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

§ 4 – DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu www.bezgumki.edu.pl będzie SymPhar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane te będą przetwarzane jedynie w celach związanych z uczestnictwem danej osoby w Serwisie internetowym www.bezgumki.edu.pl.

2. Warunkiem korzystania ze Strony Internetowej jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z jej użytkowaniem, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnego korzystania z Serwisu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu ich usunięcia należy zwrócić się do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@bezgumki.edu.pl podając link do właściwego profilu Użytkownika.

§5 – PRACE I KOMENTARZE

1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Wypowiedzi, Komentarzy.

2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Prac, komentarzy, wypowiedzi.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie www.bezgumki.edu.pl jego Prac, Komentarzy oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Prac, Komentarzy lub wpisów na następujących polach eksploatacji (licencja):

a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:

- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.bezgumki.edu.pl,

- poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji,

- poprzez publikację w prasie,

- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,

- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;

d)wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

4. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

5. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

6. Licencja ma charakter niewyłączny.

7. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

8. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

9. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Prace, Komentarze, lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów ani praw osób trzecich lub Operatora, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

10. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 11. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.

11. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanej Prac, Komentarza lub wpisu. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Pracę, Komentarz lub wpis, do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Pracach, a także dokonywania w nich skrótów.

12. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Prace, Komentarze i wpisy, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste lub może być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Usunięcie Pracy, Komentarza lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

§6 – OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Użytkownik serwisu www.bezgumki.edu.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa, a w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych i umieszczanych przez niego na Stronie Internetowej materiałów. Z tytułu tego oświadczenia, Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną dotyczącą zamieszczanych przez niego na Stronie Internetowej Prac.

2. Poprzez fakt umieszczenia na Stronie Internetowej jakichkolwiek materiałów, Użytkownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia lub otrzymania innego świadczenia z tego tytułu, chyba że były inne ustalenia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Ustalenia takie muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń stron trzecich, Użytkownik po zawiadomieniu go przez Operatora, nie będzie uchylał się od bezzwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Operatora, regresowo zwróci Operatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń stron trzecich.

4. Osoba mająca uzasadnione podejrzenie, że jakieś zdjęcie lub tekst zamieszczony w Serwisie www.bezgumki.edu.pl mogło zostać zamieszczone bezprawnie, może zgłosić swoje zastrzeżenia Symphar Sp. z o.o. pocztą elektroniczną na adres: admin@bezgumki.edu.pl Aby Operator uznał takie zgłoszenie za ważne, osoba będąca autorem spornej treści powinna przedstawić tytuł prawny do utworu, który został bezprawnie skopiowany. Jeśli Operator po przeanalizowaniu zgłoszenia uzna roszczenia za zasadne, trwale usunie niedozwolony materiał z Serwisu www.bezgumki.edu.pl w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.

5. Osoba, która stwierdzi, że jakikolwiek materiał zamieszczony na Stronie Internetowej może naruszać prawo do jej prywatności, powinna zgłosić Operatorowi swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną na adres: admin@bezgumki.edu.pl Wówczas Operator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany Użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Operator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego materiału ze Strony Internetowej w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych praw na drodze sądowej.

§ 7 – TREŚCI ZABRONIONE

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu poprzez zamieszczanie na nim Prac (w szczególności tekstów, grafiki i innych materiałów) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszające uczucia religijne osób trzecich;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych lub obscenicznych, albo zawierających przemoc
f) niezamieszczania treści naruszających prawo do prywatności osób trzeci;
g) niezamieszczania treści chronionych prawem autorskim bez wymaganej zgody osoby, której prawa te przysługują;
h) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

§ 8 – OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA SYMPHAR Sp. z o.o.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) treść materiałów, w tym komentarzy, zamieszczane w Portalu przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
d) informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
g) niezależne i niezawinione błędy w funkcjonowaniu Serwisu lub błędy powodujące brak dostępu do Serwisu;

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

4. Poglądy i opinie prezentowane przez Użytkowników nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani opinii Operatora.

5.Operator nie będzie monitorował, ani kontrolował w sposób ciągły treści publikowanych przez Użytkowników w Serwisie www.bezgumki.edu.pl. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z Regulaminem, Operator dołoży starań, aby były one usuwane ze Strony Internetowej w możliwie krótkim czasie.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany funkcjonalności serwisu www.bezgumki.edu.pl w każdym czasie,
b) czasowego zawieszania działania serwisu www.bezgumki.edu.pl,
c) trwałego wyłączenia serwisu www.bezgumki.edu.pl po zamieszczeniu stosownej informacji na stronie głównej tego serwisu, bez archiwizowania zamieszczonych przez użytkowników treści,
d) bezzwłocznego, nieodwołalnego usuwania całej Pracy lub też dowolnej jej części bez wcześniejszych wyjaśnień i powiadomienia użytkownika, w przypadku złamania zasad Regulaminu,
e) przekazania posiadanych informacji na temat użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nie ewentualnych postępowań wyjaśniających, w przypadku naruszenia przez użytkownika praw osób trzecich.

7. Operator zastrzega sobie również prawo do żądania od Użytkownika natychmiastowego zaprzestania działań, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Operatora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez użytkownika będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu.

§ 9 – PROCEDURA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu internetowego www.bezgumki.edu.pl powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty uzyskania informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji przez osobę ją składającą, jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty zakończenia funkcjonowania Strony Internetowej, zgodnie z informacją podaną przez Operatora na stronie głównej serwisu www.bezgumki.edu.pl.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres admin@bezgumki.edu.pl .

3. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust 1 oraz ust 2, będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia rozumianej jako zarejestrowanie w systemie informatycznym Serwisu.

4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie to będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez osobę składającą reklamację.

5. Powyższa procedura reklamacji nie znajduje zastosowania w przypadku konkursów lub promocji prowadzonych na Stronie Internetowej, w sytuacji, gdy regulaminy tych konkursów lub promocji będą regulowały procedurę reklamacji w sposób odmienny od postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Operatora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

§ 10 – ZMIANY REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Operatora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu lub w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zmianie Regulaminu. Regulamin obowiązuje do jego odwołania.

Pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu www.bezgumki.edu.pl oraz zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: admin@bezgumki.edu.pl